Phân loại về các loại đá cơ bản trong trái đất

Các loại đá khác nhau trong vỏ trái đất có thể phân chia thành nhiều loại, nhóm…trong phạm vi của bài viết này  có thể xem các đá khác nhau là sản phẩm của bốn quá trình hóa khác nhau.

  • Quá trình magma: Quá trình kết tinh các khoáng vật và ở dạng thủy tinh từ dung thể silicat ở nhiệt độ cao. Sản phẩm của chúng là đá magma xâm nhập sâu nằm trong vỏ trái đất và các đá phun trào phân bố trên bề mặt trái đất.
Quá trình magma
  • Quá trình biến chất: Quá trình tái kết tinh và phản ứng giữa các khoáng vật ở trạng thái cứng không chuyển sang dung thể tại các khoảng nhiệt độ khác nhau.
Quá trình biến chất
  • Quá trình trao đổi biến chất: Quá trình được thực hiện do sự thay đổi vật chất ở dạng ion giữa các chất khoáng vật của đá cứng và các pha di chuyển ở trạng thái lỏng trong giới hạn áp suất và nhiệt độ cao.
Quá trình trao đổi biến chất
  • Quá trình thành tạo trầm tích: Sự thành tạo của các đá trầm tích trên mặt đất hoặc nơi không sâu lắm trong vỏ trái đất với điều kiện nhiệt độ và áp suất bình thường.
Quá trình thành tạo trầm tích

Trong nội dung của bài này chỉ đề cập chủ yếu đến các quá trình magma, biến chất trao đổi và sinh khoáng liên quan. Các quá trình magma và biến chất sinh sản ra những đá gồm nhiều khoáng vật được kết tinh từ nhiều pha và có thể xem chúng như những hệ thống hóa học. Trong những hệ thống hóa học đó tại những điều kiện thích hợp như nhiệt độ và áp suất..các cấu tử có khả năng nằm trong trạng thái cân bằng.

Đức Hiếu K40 MDC


CÔNG TY ĐÁ ĐỨC HIẾU

Trả lời